La Planta continua millorant el pretractament dels residus, incrementant el percentatge de recuperació i reduint el material amb destinació a abocador

Algímia d’Alfara, novembre de 2020

La Planta de Tractament de Residus d ‘Algímia d’ Alfara continua millorant el pretractament dels residus, amb l’objectiu principal d’incrementar el percentatge de recuperació i reduir el material amb destinació a abocador. Prova d’això és el nou separador magnètic per a la recuperació de fèrrics instal·lat recentment a la línia de CSR, el que millorarà la seva qualitat.

El nou separador, finançat per la Generalitat a través de les subvencions rebudes el 2020, se suma als altres separadors existents en diferents parts del pretractament (rebuig, fracció a compostatge, balístic, rebuig a prefafino, enfonsat de tromel fracció FOS i taula densimètrica d’afinament), amb un rendiment mitjà de recuperació del material fèrric que entra barrejat en la fracció resta del 73.88%, aconseguint percentatges de recuperació d’aquest subproducte del 1.26%.

El president de el Consorci Palància Belcaire ha destacat l'”eficaç gestió” realitzada a la planta, que es basa en una “millora contínua dels circuits de tractament amb l’ús de les millors tècniques disponibles (MTD’s) que permeten millorar l’eficiència del pretractament dels residus i assolir l’objectiu principal del Consorci d’augmentar el percentatge de recuperació i reduir el dipòsit en abocador. Tot això adoptant totes les mesures de prevenció necessàries per mitigar els potencials impactes ambientals derivats del tractament”.

Al Complex de Valorització i Eliminació de Residus Urbans d’Algímia d’Alfara es recupera més del 60% dels residus que entren. En concret, es valoritza la matèria orgànica en bioestabilitzat i compost i es separa la resta de fraccions per a la seva posterior valorització, com ara envasos lleugers, paper i cartró, brics, metalls, alumini…Amb certes fraccions de difícil valorització, com el tèxtil contaminat per la fracció orgànica i el film, es produeix CSR per a la seva posterior valorització, el que permet reduir notablement el rebuig.