Skip to content

ECOPARCS I ECOMÒBILS

Una xarxa de 9 ecoparcs fixos i un servei d’ecoparc mòbil per 37 municipis

La nostra xarxa d’ecoparcs està constituïda per 9 instal·lacions situades geogràficament per abastar tot el nostre territori. A més, el nostre servei d’Ecomòbils té parades setmanals en 37 municipis per acostar-te al reciclatge de xicotets aparells elèctrics i electrònics, residus voluminosos, bombetes i residus perillosos, entre d’altres, gairebé a la porta de casa teva.

Consulta al mapa quina instal·lació o servei et queda més a prop.

RESIDUS ADMESOS

Coneix quins residus pots dipositar en un ecoparc i/o ecomòbil del Consorci

Tots els residus que rebem en els nostres ecoparcs són tractats per gestors autoritzats d’acord amb la Llei 10/2000, del 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana. Garantim així el seu perfecte aprofitament i la nostra funció com a receptors de tots els residus domèstics generats en el nostre àmbit d’actuació. Per un compromís amb la transparència, adjuntem els codis de l’Autorització Administrativa dels nostres gestors de recollida selectiva, el que garanteix el bon funcionament de tot el sistema i el nostre compromís ambiental.

(inclosos els residus d’envasos de la recollida selectiva municipal)

150101 Envasos de paper i cartró
150102 Envasos de plàstic
150103 Envasos de fusta
150104 Envasos metàl·lics
150105 Envasos compostos
150106 Envasos barrejats
150107 Envasos de vidre
150109 Envasos tèxtils
150110* Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes
150111* Envasos metàl·lics, inclosos els recipients a pressió buits, que contenen una matriu sòlida i porosa perillosa
150202* Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d’oli no especificats en una altra categoria), draps de neteja i roba protectora contaminades per substàncies perilloses
150203 Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora diferents dels especificats en el codi 150202

(residus domèstics i residus assimilables procedents dels comerços, indústries i institucions), incloses les fraccions recollides selectivament.

200101 Paper i cartró
200102 Vidre
200110 Roba
200111 Teixits
200113* Dissolvents
200114* Àcids
200115* Àlcalis
200117* Productes fotoquímics
200119* Plaguicides
200121* Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri
200123* Equips rebutjats que contenen clorofluorocarburs
200125 Olis i greixos comestibles
200126* Olis i greixos diferents dels especificats en el codi 200125 
200127* Pintures, tintes, adhesius i resines que contenen substàncies perilloses 200128 Pintures, tintes, adhesius i resines diferents dels especificats en el codi 200127
200129* Detergents que contenen substàncies perilloses 200130 Detergents diferents dels especificats en el codi 200129
200133* Bateries i acumuladors especificats en els codis 160601, 160602 o 160603 i bateries i acumuladors sense classificar que contenen aquestes bateries
200134 Bateries i acumuladors diferents dels especificats en el codi 200133
200135* Equips elèctrics i electrònics rebutjats, diferents dels especificats en els codis 200121 i 200123, que contenen components perillosos
200136 Equips elèctrics i electrònics rebutjats diferents dels especificats en els codis 200121, 200123 i 200135
200137* Fusta que conté substàncies perilloses
200138 Fusta diferent de l’especificada en el codi 200137
200139 Plàstics
200140 Metalls
200201 Residus biodegradables de parcs i jardins
200202 Terra i pedres (de parcs i jardins)
200307 Residus voluminosos

170107 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics diferents de les especificades en el codi 170106
170904 Residus barrejats de la construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 170.901, 170902 i 170903
170903* Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats) que contenen substàncies perilloses. (Únicament fa referència als residus i runes procedents d’obres menors de la construcció i reparació domiciliària)
080399 Altres residus de la distribució i utilització de tintes d’impressió (Inclou cartutxos de tòner i d’impressió usats)
090107 Pel·lícules i paper fotogràfic que contenen plata o compostos de plata. (Inclou les radiografies d’origen domiciliari)
160103 Pneumàtics fora d’ús (Únicament fa referència als pneumàtics exclosos de l’àmbit d’aplicació del Decret 2/2003, de 7 de gener de Consell de la Generalitat i els procedents de domicilis particulars)

a) Residus procedents de la recollida selectiva de matèria orgànica.
b) Residus urbans en massa.
c) Residus sanitaris.
d) Residus radioactius.
e) Residus generats per les activitats mineres o extractives.
f) Vehicles fora d’ús.
g) Materials explosius (de pirotècnia, air bags, etc.).
h) Residus barrejats.

En qualsevol cas, el Consorci podrà modificar, per a una millor prestació de servei, els llistats de codis LER adjunts a aquest.
Així mateix, s’estarà al que disposa el Reglament de el servei.

Per conèixer més sobre el tractament final dels residus dels ecoparcs, poden obtenir informació més ampliada a la pàgina web oficial de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana.