El Consorci ja va consultar durant el període d’alarma a la Direcció General de Tributs del Ministeri d’Hisenda, al Consell Jurídic Consultiu de la Generalitat i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies

El Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3, Àrea de Gestió C3/V1, analitzarà les possibles opcions tècniques i jurídiques que puguen permetre establir ajudes a les persones contribuents més perjudicades per la pandèmia, d’acord amb la normativa vigent, el cost del servei prestat i projectat per al 2021 i el Pla de Sanejament Financer.

D’aquesta manera, el Consorci, que reprèn demà els seus Òrgans de Govern presencials, seguirà estudiant de cara a l’exercici vinent, aconseguir alguna opció de bonificació per a tots els municipis consorciats, dins el marc normatiu regulador. Cal recordar que ja en el passat mes d’abril, durant el període d’alarma, el Consorci Palància Belcaire va consultar aquesta possibilitat tant a la Direcció General de Tributs del Ministeri d’Hisenda, com al Consell Jurídic Consultiu de la Generalitat i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

Els informes de tots els òrgans competents van ser inviables a la bonificació o exempció de la taxa, al·legant que el servei de valorització i eliminació de residus urbans sòlids se seguia prestant en l’estat d’alarma, d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel DDL 2/2004, a l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per valorització i eliminació de residus urbans del Consorci per a l’Execució de les Previsions de el Pla Zonal de residus de les Zones III i VIII (Àrea de Gestió 2) i a les Sentències del Tribunal Suprem i del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, STS 1558/2003, STS 1210/2004 i STSJ M 1611/2010.

És per això que el Consorci, després de realitzar totes les consultes pertinents, va decidir ajornar a tota la seva ciutadania, sense cap tipus de despesa ni interès, el cobrament de la taxa per valorització i eliminació de residus urbans de l’any 2020 a l’últim trimestre del l’any, com mesura excepcional i transitòria per alleujar la pressió econòmica que hagen pogut patir les famílies i empreses dels 56 municipis consorciats (corresponents a les comarques de Camp de Morvedre, Alt Palància i la Plana Baixa).

És de destacar també que, tot i l’estat d’alarma i la situació particular, que ha implicat suspendre el triatge manual per garantir la prevenció del contagi, la planta de tractament de residus urbans del Consorci, que es troba en Algímia d’Alfara , ha seguit a ple rendiment, mantenint a tot el seu personal i aconseguint augmentar fins i tot els seus percentatges de recuperació i eliminació. A més, es va posar a disposició de tots els ajuntaments, un telèfon de contacte davant de possibles incidències. Tot això sense repercutir econòmicament en la ciutadania.

Targeta Verda: 20.000 persones beneficiàries

Des del Consorci Palància Belcaire es treballa per l’interès de tots els seus municipis consorciats. Prova d’això és la posada en marxa de la Targeta Verda, una iniciativa sobre conscienciació mediambiental que premia la col·laboració de la ciutadania en la correcta gestió dels residus i el seu reciclatge a la xarxa d’ecoparcs fixos i mòbils de el Consorci.

Amb la premissa com més recicles, menys pagues, cada vegada que una persona dels municipis consorciats diposita els residus correctament en qualsevol ecoparc de la xarxa, ja siga fix o mòbil, se li quantifica una sèrie de punts a la targeta, que es converteixen en un descompte sobre la taxa.

De fet, per al pròxim exercici, més de 20.000 persones usuàries obtindran bonificacions en la seua taxa, que podran suposar fins a un 50% de reducció de la mateixa.

La Targeta Verda es pot sol·licitar en tots els ecoparcs mòbils de la xarxa i en els ecoparcs fixos de la Vall d’Uixó, Sagunt i Nules. Per això, l’usuari ha d’acudir amb l’últim rebut de la taxa per tractament de residus domèstics del Consorci de Residus C3/V1 o bé presentar el document identificatiu del titular del rebut.