Ecoparcs y Ecomòbils

Tot el que pots dur a reciclar a un ecoparc o a un ecomòbil del Consorci Palància Belcaire.

RESIDUS D’ENVASOS (inclosos els residus d’envasos de la recollida selectiva municipal)

150101 Envasos de paper i cartó
150102 Envasos de plàstic
150103 Envasos de fusta
150104 Envasos metàl·lics
150105 Envasos compostos
150106 Envasos mesclats
150107 Envasos de vidre
150109 Envasos tèxtils
150110* Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o que hi són contaminades
150111* Envasos metàl·lics, inclosos els recipients de pressió buits, que contenen una matriu sòlida i porosa perillosa.
150202* Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d’oli no especificats en una altra categoria), draps de neteja i roba protector contaminada per substàncies perilloses
150203 Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora diferents dels especificats en el codi 15 02 02

ALTRES RESIDUS ADMISSIBLES.

170107 Mescles de formigó, rajoles, teules i material ceràmic distints del que s’especifica en el codi 170106
170904 Residus mesclats de la construcció i enderrocs diferents dels que s’especifiquen en els codis 170901, 170902 i 170903
170903* D’altre residus de construcció i enderrocs (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses. (Només fa referència als residus i enderrocs provinents d’obres menors de la construcció i les reparacions als domicilis).
080399 D’altres residus procedents de la distribució i la utilització de tinta d’impressió (inclou el cartutx de tòner i d’impressió consumits)
090107 Pel·lícules i paper fotogràfic que contenen plata o compostos de plata. (Inclou les radiografies d’origen domiciliari)
160103 Pneumàtics que no estan en ús (només fa referència als pneumàtics exclosos de l’àmbit d’aplicació del Decret 2/2003, de 7 de gener, del Consell de la Generalitat i els que arriben de domicilis particulars)

RESIDUS MUNICIPALS (residus domèstics i residus assimilables que provenen dels comerços, indústries i institucions), incloses les fraccions recollides selectivament.

200101 Paper i cartó
200102 Vidri
200110 Roba
200111 Teixit
200113* Dissolvents
200114* Àcids
200115* Alcalins
200117* Productes fotoquímics
200119* Plaguicides
200121* Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri
200123* Equips de rebuig que contenen clorofluorocarburs
200125 Olis i greixos comestibles
200126* Olis i greixos diferents dels especificats en el codi 20 01 25
200127* Pintures, tintes, adhesius i resines que contenen substàncies perilloses 200128 Pinturas, tintes, adhesius  resines distints dels especificats en el codi 200127

200129* Detergents que contenen substàncies perilloses

200130 Detergents distints dels especificats en el codi 200129
200133* Bateries i acumuladors especificats en els codis 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 i bateries i acumuladors sense classificar que contenen eixes bateries
200134 Bateries i acumuladors distints dels especificats en el codi 20 01 33
200135* Equips elèctrics i electrònics de rebuig, distints dels especificats en els codis 20 01 21 i 20 01 23, que tenen components perillosos
200136 Equips elèctrics i electrònics de rebuig distints dels especificats en els codi 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
200137* Fusta que conté substàncies perilloses

200138 Fusta distinta de l’especificada en el codi 20 01 37
200139 Plàstics
200140 Metalls

200201 Residus biodegradables de parcs i jardins
200202 Terra i pedres (de parcs i jardins)
200307 Residus voluminosos

En tot cas, el Consorci pot modificar, per a una millor prestació del servei, les llistes de codis LER adjuntes a aquest. Al mateix temps, cal ajustar-se al que disposa el reglament del servei.
RESIDUOS NO ADMISSIBLES

a) Residus procedents de la recollida selectiva de matèria orgànica.
b) Residus urbans en massa.
c) Residus sanitaris.
d) Residus radioactius.
e) Residus generats per les activitats mineres o d’extracció.
f) Vehicles que no estan en ús.
g) Material explosiu (de pirotècnia, air bags, etc.).
h) Residus mesclats.

Tots el residus que arriben als nostres ecoparcs són tractats per gestors autoritzats d’acord amb la Llei 10/2000, del 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana. D’aquesta manera, en garantim el perfecte aprofitament i la nostra funció com a receptors de tots els residus domèstics generats en el nostre àmbit d’actuació. Per un compromís amb la transparència, adjuntem els codis de l’Autorització Administrativa dels nostres gestors de recollida selectiva, una realitat que garanteix el bon funcionament de tot el sistema així com el nostre compromís ambiental.

Per a saber més sobre el tractament final dels residus dels ecoparcs, podeu obtindré una informació més ampliada a la pàgina web oficial de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana.