Bases reguladores per atorgar subvencions mitjançant disposicions dineràries del Consorci als contribuents que aportin residus a la xarxa d’ecoparcs del Consorci “Si + recicles, -Pagues”, exercici 2018

Bases reguladores per atorgar subvencions mitjançant disposicions dineràries del Consorci als contribuents que aportin residus a la xarxa d’ecoparcs del Consorci “Si + recicles, -Pagues”, exercici 2018

Publicacions del text íntegre de les bases reguladores:

Recent Posts