Bases Generals per a la provisió del lloc de treball de Gerent del Consorci per a l’execució de les previsions del Pla Zonal de Residus de les zones III i VIII (Àrea de Gestió 2)

Home / consorcio / Bases Generals per a la provisió del lloc de treball de Gerent del Consorci per a l’execució de les previsions del Pla Zonal de Residus de les zones III i VIII (Àrea de Gestió 2)

Nota aclaridora:

La Junta de Govern de data 31/10/2018 aprovar les bases generals per a la provisió del lloc de treball de Gerent del Consorci. Es va iniciar la tramitació amb les corresponents publicacions per obrir el procés selectiu.

Amb tot el procés en marxa, es presenta recurs de reposició per part del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Llevant. S’adopta nou acord per la Junta de GOBIENO del Consorci en data 21/12/2018, estimant el recurs presentat.

Pel que es procedeix a publicar novament les bases parcialment modificades.

El text íntegre de les bases generals que han de regir la provisió del lloc de treball de Gerent del Consorci han estat publicades en:

– Butlletí Oficial de la Província de Castelló núm. 11 de 24/01/2019
– Butlletí Oficial de la Província de València núm. 23 de 01/02/2019

L’extracte de la convocatòria que obrirà el termini de presentació de sol·licituds s’ha publicat a:

– Butlletí Oficial de l’Estat nombre 44 de 20/02/2019

Els participants que han presentat documentació en el procés selectiu iniciat abans de la resolució del recurs de reposició, se’ls informa que no caldrà que tornin a presentar la documentació, llevat que quan es publiqui la llista provisional d’admesos o exclosos, hagin esmenar qualsevol defecte dins el termini que assenyalen les bases que regeixen la convocatòria.

El termini de presentació és de 15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOE.

Finalització termini de presentació de sol·licituds: 13 d’març de 2019

Recent Posts