Bases Generals per a la provisió del lloc de treball de Gerent del Consorci per a l’execució de les previsions del Pla Zonal de Residus de les zones III i VIII (Àrea de Gestió 2)

Home / consorcio / Bases Generals per a la provisió del lloc de treball de Gerent del Consorci per a l’execució de les previsions del Pla Zonal de Residus de les zones III i VIII (Àrea de Gestió 2)

Nota aclaridora:

La Junta de Govern de data 31/10/2018 aprovar les bases generals per a la provisió del lloc de treball de Gerent del Consorci. Es va iniciar la tramitació amb les corresponents publicacions per obrir el procés selectiu.

Amb tot el procés en marxa, es presenta recurs de reposició per part del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Llevant. S’adopta nou acord per la Junta de GOBIENO del Consorci en data 21/12/2018, estimant el recurs presentat.

Pel que es procedeix a publicar novament les bases parcialment modificades.

El text íntegre de les bases generals que han de regir la provisió del lloc de treball de Gerent del Consorci han estat publicades en:

– Butlletí Oficial de la Província de Castelló núm. 11 de 24/01/2019
– Butlletí Oficial de la Província de València núm. 23 de 01/02/2019

L’extracte de la convocatòria que obrirà el termini de presentació de sol·licituds s’ha publicat a:

– Butlletí Oficial de l’Estat nombre 44 de 20/02/2019

Els participants que han presentat documentació en el procés selectiu iniciat abans de la resolució del recurs de reposició, se’ls informa que no caldrà que tornin a presentar la documentació, llevat que quan es publiqui la llista provisional d’admesos o exclosos, hagin esmenar qualsevol defecte dins el termini que assenyalen les bases que regeixen la convocatòria.

El termini de presentació és de 15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOE.

Finalització termini de presentació de sol·licituds: 13 d’març de 2019

D’acord amb les bases generals per a la provisió del lloc de treball de Gerent del Consorci per a l’execució de les previsions del Pla Zonal de Residus de les Zones III i VIII (Àrea de Gestió 2), en la clàusula 8a s’estableix:

“Vuitena.- Admissió d’aspirants.
Expirat el termini de presentació d’instàncies, la Presidència dictarà acord en el termini màxim de 5 dies, declarant aprovada la llista provisional d’admesos i exclosos. En aquesta resolució, que es publicarà en els Butlletins Oficials de les Províncies de Castelló i València i en la pàgina web del Consorci www.consorcipalanciabelcaire.com, s’assenyalarà un termini de tres dies hàbils per a esmena, a comptar de l’última publicació del corresponent Butlletí Oficial de la Província.
[…].”

Es remeten els anuncis de la llista provisional d’admesos per al lloc de treball de Gerent del Consorci de Residus C3/V1

Finalització termini: 18 d’abril de 2019

D’acord amb les bases generals per a la provisió del lloc de treball de Gerent del Consorci per a l’execució de les previsions del Pla Zonal de Residus de les Zones III i VIII (Àrea de Gestió 2), en la clàusula 8a s’estableix:

“Vuitena.- Admissió d’aspirants.
[…].
Transcorregut el termini d’esmena, per la Presidència s’aprovarà la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, que es publicarà a la pàgina web del Consorci www.consorcipalanciabelcaire.com. Així mateix, en la mateixa publicació es farà constar el dia, hora i lloc en què hauran de realitzar-se totes les entrevistes. Publicant així mateix, en els butlletins oficials de les províncies de Castelló i València.”

En arxiu adjunt es remeten els anuncis de la llista definitiva d’admesos per al lloc de treball de Gerent del Consorci de Residus C3/V1:

Acta Fase 1 del procediment de selecció (valoració de mèrits)

La revisió o reclamació sobre la puntuació obtinguda es realitzarà el mateix dia de l’entrevista.

Acta Fase 2 del procediment de selecció (entrevista)

Amb la present publicació s’obre un termini de tres dies perquè els interessats que ho consideren puguen demanar una revisió de la puntuació, sol·licitant cita al president del tribunal.

Recent Posts